සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ඩී.එෆ්.සී.සී බැංකුව

ඩී එම් පී සුරියබණ්ඩාරඩී එම් පී සුරියබණ්ඩාරවර්තමානයේ සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන බැංකු අතර ඩී.එෆ්.සී.සී වර්ධන බැංකුව ප්‍රමුඛවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දිර්ඝතම සේවා ඉතිහාසයක් හා ආසියාවේ ප්‍රථම සංවර්ධන බැංකුව වශයෙන් නම් දරණ ඩී.එප්.සී.සී බැංකුවේ අනුබද්ධිත  ආයතනයකි. නව්‍ය හා නම්‍යශීලි මුල්‍ය සේවා රැසක් කෙටි කාලයකදී හඳුන්වාදී ඩී.එෆ්.සී.සී වර්ධන බැංකුව තරගකාරි මුල්‍ය ෙක‍ෂ්ත්‍රයේ කැපී පෙනීමට සමත්වී ඇත. ශක්තිමත් හා විශිෂඨ මුල්‍යමය පදනමක් ඇති ඩී.එෆ්.සී.සී බැංකුවේ ස්ථාවරත්වය ෆිම් රේටින් ලංකා සමාගමෙන් ලබාදී ඇති AA-:1න්- වර්ගීකරණ සහතිකය හා මුල්‍යමය ශක්තියකින් යුත් බැංකුවක ප්‍රමුඛයකු සොයා අප පියනැගුවෙමු.   

අංක 5, දේව වීදිය, මහනුවර ඩී.එප්.සී.සී බැංකුවේ ප්‍රාදේශිය කළමනාකරුවන ඩී.එම්.පී. සුරියබණ්ඩාර මහතා ඉතා ප්‍රිය ජනක අයුරින් මා පිළිගනු ලැබීය. ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිය ලැබු ඔහු වරලත් කළමණාකාර ගණකාධිකාරවරයෙකුද වෙයි. 1944දී බැංකු ෙක‍ෂ්ත්‍රයට අවතීර්ණවු සුරියබණ්ඩාර මහතා ව්‍යාපෘති නිලධාරියෙකු, කළමණාකාරවරයෙකු, ප්‍රාදේශීය කළමණාකාරවරයෙකු ලෙස  වසර දහඅටක සේවයක් එම ආයතනයට ලබාදී ඇත. 1955දී පාර්ලිමේන්තු පනතින් සම්මතකරගත් ලංකාවේ මුල්ම සංවර්ධන බැංකුව ඔබට සුවිශේෂි වර්ධන ගනුදෙනුවකට ආරාධනා කරයි. ර්‍ණමෙගා බෝනස්” ඉතුරුම් ගිණුම රුපියල් 1000 සිට ආරම්භ කළ හැකි අතර ර්‍ණසුපිරි වරම්” රුපියල් 5000ක අවමයක් සමග 10.5% පොළියක් ලබාගත හැකියි. ර්‍ණසංවර්ධන සැදැල්ල” නිවාස ණය පහසුකම මගින් දැනට නිවසක් නැති, නව නිවසක් සඳහා ඉඩමක් මිළදී ගැනීමට රැකියා ව්‍යාපාර ඇති අවුරුදු 55ට අඩු පුරවැසියන් සඳහාද යුද්ධයෙන් අසරණවු සහ වැන්දඹුවන් සඳහා  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව යටතේ ණය පහසුකම් ලබාදේ.  ඩී.එෆ්.සී.සී ධනවර්ධන ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම, ඡංගම ගිණුම් චෙක්පත් ගනුදෙනු, විදේශ මුදල් ඉතුරුම් ගිණුම්, වර්ධන වීසා ඩෙබිට් කාඩ්, රන්වරම (රන් භාණ්ඩ උකස් සේවාව, වර්ධන ජුනියර් ළමා ඉතුරුම් ගිණුම් සමග වෙළඳ පොලේ ඇති හොඳම පොළියක් 10.5%ක්, වර්ධන නැණස ළමා ණය අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා (උපාධි, පශ්චාත් උපාධි) ගෙවීමේ හැකියාව මතද, 14.5%ක පොළියක් සමගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම් සඳහා ඉහළම මුල්‍ය සුරක‍ෂිතතාවයකින් ඔබ වෙතට පිරිණමයි. දිවිගමනට දිරියක් දෙන ඩී.එප්.සී.සී ලීසිං පහසු ආපසු ගෙවීම්, උපදෙස්, කාර්යක‍ෂමතාවය සමගින් සුවිශේෂී පොළී අනුපාත ඔබට ළගාකාර දේ.

 

Britain Interested in Strengthening Business Connections with Central Province

From left: Michael Halpin Head of Trade Division, British High Commission), U M Fazil, RS Balanathan, and Raja Sananayake (Directors of Central Provence Chamber of Commerce) , John Rankin (British High Commissioner), Shirley Jayawardane, Anuruda Warnakula, M M Nias, and Charles Jayasinghe (Directors, CPCC)   From left: Michael Halpin Head of Trade Division, British High Commission), U M Fazil, RS Balanathan, and Raja Sananayake (Directors of Central Provence Chamber of Commerce) , John Rankin (British High Commissioner), Shirley Jayawardane, Anuruda Warnakula, M M Nias, and Charles Jayasinghe (Directors, CPCC) The British High Commissioner Mr. John Rankin at a recent meeting with the leaders of the Chamber of Commerce and Industry Central Province (CCICP) expressed the strong interest that his country has to strengthen its business ties with the Central Province. The meeting was held in the British High Commission offices in Colombo at the invitation of the High Commissioner. President of the CCICP Mr. Anurudha Warnakula and several members of the Chamber Board of Directors participated in the meeting. The head of Trade and Investment division of the High Commission Mr. Michael Halpin was also present.

  High Commissioner Rankin stated that very soon a university with British collaboration would come up in a location close to Colombo. He said that he wanted to move beyond Colombo to the provinces.

Monday 20th of November 2017. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.