මානව සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයට නව නේවාසිකාගාරයක්

Print

මධ්‍යම පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පල්ලේකැලේ ගම් උදා භූමියේ පිහිටි නව සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඉදි කිරීමට යෝජිත දෙමහල් නේවාසිකාගාරයට මුල් ගල් තැබීම මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති හා සමුපකාර විෂය භාර ඇමතිිිිි සරත් ඒකනායක අතින් පසුගියදා පැවැත්විණ.

 මෙම කටයුතු සඳහා මධ්‍යම පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 33ක් වියදම් වනු ඇත.