මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති සරත් ඒකනායක මහතා යටිනුවර සංවිධායක තනතුරට පත්වෙයි

සරත් ඒකනායක මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති සරත් ඒකනායක මහතා යටිනුවර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක‍ෂ සංවිධායක ධුරයට පත්විය. හිටපු අගමැති දි.මු ජයරත්න මහතාගේ පුත් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා උඩු දුම්බර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක‍ෂ සංවිධායක ධුරයට පත්විය.

International Business Forum in Kandy

Federation of Chambers of Commerce & Industries of Sri Lanka (FCCISL) and the Board of Investment of Sri Lanka  (BOI) in association with the Sharjah Airport International Free Zone Authority (SAIF Zone) are  organizing a special seminar on – “International Business Forum – Expanding Business Globally”

 

This will be held for the benefit of the entrepreneurs of the Central Province on first of September 2016 at Earls Regency hotel.

 

Contact FCCISL for more  information :

O779542045, 0767823246

 

SLFP Sacks Rambukwella as Party Organiser for Kundasale

The Sri Lanka Freedom Party (SLFP) has sacked Keheliya Rambukwella, MP (Kandy District) from his position as party’s organizer for the Kundasale seat in the Kandy District. He was a prominent minister in the former Mahinda Rajapaksa administration holding the portfolio of Mass Media and Information  and acted as the chief spokesman for the government.

Kundasale with about 95,000  registered voters (9.5% of the Kandy District vote of 1.0m.) is one of the 13 Parliamentary constituencies in the Kandy District. The constituency has a Sinhalese majority.

Mr. Rambukwella who is a hotelier by profession and has also dabbled in film production, has a colorful if volatile 

SLFP Sacks Rambukwella Continued ....

Monday 23rd of January 2017. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.