පිිළිනපත් ආන්දෝලනයේ ඇතුල් පැත්ත

සෑම් සමරසිංහ සහ දුෂ්‍යන්ත මෙන්ඩිස් විසිනි

පසුගිය පෙබරවාරි 27 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ පිළිනපත් නිකුතුව  රට පුරා විශාල ආන්දෝලනයකට තුඩු දී ඇත. එම නිකුතුවේ නාමික වටිනාකම රුපියල් බිලියන 10කි. ආයුකාලය අවුරුදු 30කි. සාමාන්‍ය වාර්ෂික පොළී අනුපාතය 11.73%. එම පිළිනපත් අළෙවියේදී අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවට චෝදනා නැගී ඇත.

පිිළිනපත් ආන්දෝලනයේ Continued ...

Dealing with the Two Asian Super Powers and President Sirisena’s Visit to China

By Sam Samarasinghe 

President Maithripala Sirisena President Maithripala Sirisena President Xi Jinping President Xi Jinping Sri Lanka stands to benefit enormously by dealing positively with the two Asian super powers, India and China. The two countries are potential rivals. The two Asian whales may not fight but a small fish can get crushed when whales dance. Sri Lanka has to be mindful of that when dealing with the two countries.   

President Maithripala Sirisena will be in China this week on an official visit to hold bilateral talks with Chinese leaders and attend the Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference. The single major bilateral issue of

Dealing with the Two Continued ....

Dunuwille Mulls a Return to Politics While Neranjan Considers a Bid to Become DN Again

Former Deputy Minister of Constitutional Affairs (1989-93) and Kandy Mayor (1997-02)  Harindra Dunuwille is planning a comeback to politics while the present Leader of the Opposition in the Kandy Municipal Council Neranjan Wijeyeratne plans to retire from politics and contest the forthcoming election for the post of the Diyawadana Nilame of the Sri Dalada Maligawa. The two UNP veterans revealed their near-term plans in public life in

Dunuwille Mulls a Return to Politics Continued .....

Saturday 23rd of May 2015. Joomla Templates Free. The Kandy News Online Edition - CMS Implementation: Webvision Sri Lanka.